ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οι χρήστες, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να καταχωρήσουν προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, username στο tripadvisor). Αποδέχεστε ότι τα στοιχεία που έχετε εισάγει στη φόρμα του διαγωνισμού είναι αληθή και θα χρησιμοποιηθούν προς βελτίωση των υπηρεσιών του Κάστρου 1380.

Η περίοδος εγγραφής-συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα διαρκέσει από 15/09/2020 και ώρα 12.00 μέχρι και 30/09/2020 και ώρα 23.59. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αυτόματα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, καθώς και των όρων οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για όλους τους τυχόν συμμετέχοντες.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό στους υπαλλήλους και τα στελέχη (καθώς και τους συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και τους συζύγους τους) της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τυχόν συνδέεται καθ’οιονδήποτε τρόπο με το Διαγωνισμό ή τη διαδικασία διαμόρφωσής του.

Η εταιρεία Κάστρο 1380 δεν φέρει ευθύνη για συμμετοχές που δεν καταχωρήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο.

Αποδέχεστε ότι τα στοιχεία που θα εισάγετε στη φόρμα του διαγωνισμού θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Κάστρο 1380.
Το Κάστρο 1380 δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του δωματίου που μπορεί να σας δώσει για συγκεκριμένη ημερομηνία.

Από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας νικητής. Ένας νικητής θα κερδίσει το ακόλουθο Δώρο: 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στο Aleka’s House στην Πάργα.

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το νικητή στα στοιχεία που θα έχει δηλώσει ο ίδιος.

Επικοινωνία

Γάκη Ζέρη 13, Πάργα 480 60

+30 2684 032164

info@kastro1380.gr